Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Została powołana przez grupę specjalistów, którzy poprzez swoje doświadczenie chcieliby nieść pomoc dzieciom i rodzicom stykającymi się z różnymi problemami.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, edukację w zakresie bezpieczeństwa a także szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, czyli działania prewencyjne. Postrzegamy je jako szanse na budowanie szczęśliwego życia w rodzinie jak i życia w zgodzie z samym sobą.

W naszej Fundacji można skorzystać z zaplecza wykwalifikowanej kadry, w tym pedagogów, psychologów, terapeutów, prawników, mediatorów, logopedów, doradców zawodowych oraz reedukatorów, którzy służą pomocą i wiedzą w zakresie działań naszej organizacji.

Pracownicy Fundacji

Rafał Miłkowski

Prezes Zarządu

PEDAGOG SPECJALNY

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe dotyczące Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006r. pracował z dziećmi i rodzinami jako wychowawca państwowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przez 10 lat jako kurator sądowy. Przez 8 lat był kierownikiem Placówek Wsparcia Dziennego, w tym przez 6 lat placówki specjalistycznej. Był członkiem Mazowieckiego Zespołu Koordynującego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. W 2014 roku ukończył szkolenie dotyczące konsultacji w sprawach mediacji społecznych oraz rodzinnych i pracowniczych oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w placówce, pracy z dzieckiem i rodziną, pracy w oparciu o komunikację i kompetencje.

Swoje kompetencje weryfikował w prowadzeniu Warsztatów Umiejętności Społecznych i Profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.

Obecnie specjalizuje się w indywidualnej pracy z dzieckiem i rodzicem w ramach konsultacji pedagogicznych, wspieraniu rozwoju kompetencji wychowawczych oraz zarządza projektami społecznymi. Prywatnie dumny ojciec dojrzewającego syna…………………….


Anna B

Zastępca Prezesa Zarządu

Bożena M

Członek Zarządu