Fundacja

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Została powołana przez grupę specjalistów, którzy poprzez swoje doświadczenie chcieliby nieść pomoc dzieciom i rodzicom stykającymi się z różnymi problemami.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, edukację w zakresie bezpieczeństwa a także szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, czyli działania prewencyjne. Postrzegamy je jako szanse na budowanie szczęśliwego życia w rodzinie jak i życia w zgodzie z samym sobą.

W naszej Fundacji można skorzystać z zaplecza wykwalifikowanej kadry, w tym pedagogów, psychologów, terapeutów, prawników, mediatorów, logopedów, doradców zawodowych oraz reedukatorów, którzy służą pomocą i wiedzą w zakresie działań naszej organizacji.

Kadra Zarządzająca

Rafał Miłkowski

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe dotyczące Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006r. pracował z dziećmi i rodzinami jako wychowawca państwowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przez 10 lat jako kurator sądowy. Przez 8 lat był kierownikiem Placówek Wsparcia Dziennego, w tym przez 6 lat placówki specjalistycznej. Był członkiem Mazowieckiego Zespołu Koordynującego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. W 2014 roku ukończył szkolenie dotyczące konsultacji w sprawach mediacji społecznych oraz rodzinnych i pracowniczych oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w placówce, pracy z dzieckiem i rodziną, pracy w oparciu o komunikację i kompetencje.

Swoje kompetencje weryfikował w prowadzeniu Warsztatów Umiejętności Społecznych i Profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.

Obecnie specjalizuje się w indywidualnej pracy z dzieckiem i rodzicem w ramach konsultacji pedagogicznych, wspieraniu rozwoju kompetencji wychowawczych oraz zarządza projektami społecznymi. Prywatnie dumny ojciec dojrzewającego syna.


Anna Buchmiet

Zastępca Prezesa Zarządu

Pedagog, doradca zawodowy, nauczycielka historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w NGO. Przez 5 lat koordynowała działania partnerstwa lokalnego w Dzielnicy Mokotów, współpracowała z Urzędem Dzielnicy Mokotów, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi. Zainicjowała powstanie partnerstwa powołanego przez UNDP Biuro Projektowe ONZ Polska, OPS Mokotów i Fundację RoRo, na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej matek powracających na rynek pracy w projektach „Klub Biznes Mam” i „Akademia Liderek Ekonomii Społecznej” realizowanych w ramach środków unijnych oraz FIO. Uczestniczka VIII edycji Inkubatora Organizacji Pozarządowych organizowanego przez Centrum Szpitalna oraz II edycji programu „Mazowiecka Pracownia Lokalnych Liderek”.
W konkursie Społecznik 2011 organizowanym przez Newsweek została wyróżniona za prowadzone przez nią działania. W 2013 roku otrzymała medal Pozytywista Roku od Fundacji Wokulskiego.

Uczestniczka wielu szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych organizowanych dla członków organizacji pozarządowych m.in. przez SCWO, FAOO.

Agnieszka Mazińska

Koordynator projektu SHLS

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych studiów z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ukończyła wiele kursów doszkalających i metodycznych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, seksuologii, treningu kreatywności, arteterapii i komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych jako pedagog, wychowawca podwórkowy, asystent rodziny, wychowawca w PWD, tutor, doradca rodzinny, społeczny kurator rodzinny, kierownik PWD, koordynator merytoryczny w projektach społecznych i edukacyjnych.

Bożena Molska

Sekretarz Zarządu